A resident of Zhovanka, Ukraine surveys his damaged house – Oct. 2016

A resident of Zhovanka, Ukraine surveys his damaged house - Oct. 2016

A resident of Zhovanka, Ukraine surveys his damaged house – Oct. 2016